Lông đền phẳng
Lông đền phẳng

Lông đền phẳng 平ワッシャー ISO

  • Mã danh mục ワッシャー
  • Mã nhóm 平ワッシャ
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
PWF26020503
Lông đền phẳng mạ Cr3 M2x5x0.3
平ワッシャー ISO M2x5x0.3 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 47 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 47 VNĐ
1 hộp: 2000
1 bịch: 100
18380
PWT00030705
Lông đền phẳng inox M3x7x0.5
平ワッシャー ISO 輸入 M3x7x0.5 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 99 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 99 VNĐ
1 hộp: 25000
1 bịch: 100
99990
PWF26030705
Lông đền phẳng mạ Cr3 M3x7x0.5
平ワッシャー ISO M3x7x0.5 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 57 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 57 VNĐ
1 hộp: 10000
1 bịch: 100
12985
PWT00040908
Lông đền phẳng inox M4x9x0.8
平ワッシャー ISO 輸入 M4x9x0.8 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 151 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 151 VNĐ
1 hộp: 10000
1 bịch: 100
39090
PWF26040908
Lông đền phẳng mạ Cr3 M4x9x0.8
平ワッシャー ISO M4x9x0.8 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 104 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 104 VNĐ
1 hộp: 5000
1 bịch: 100
440
PWT00051010
Lông đền phẳng inox M5x10x1.0
平ワッシャー ISO 輸入 M5x10x1.0 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 151 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 151 VNĐ
1 hộp: 7000
1 bịch: 100
82980
PWF26051010
Lông đền phẳng mạ Cr3 M5x10x1.0
平ワッシャー ISO M5x10x1.0 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 137 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 137 VNĐ
1 hộp: 5000
1 bịch: 100
30000
PWT000612515
Lông đền phẳng inox M6x12x1.5
平ワッシャー ISO 輸入 M6x12.5x1.5 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 349 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 349 VNĐ
1 hộp: 3000
1 bịch: 100
5978
PWF260612516
Lông đền phẳng mạ Cr3 M6x12.5x1.6
平ワッシャー ISO M6x12.5x1.6 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 283 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 283 VNĐ
1 hộp: 2000
1 bịch: 100
3598
PWT00081715
Lông đền phẳng inox M8x17x1.5
平ワッシャー ISO 輸入 M8x17x1.5 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 618 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 618 VNĐ
1 hộp: 1500
1 bịch: 50
5955
PWF020815516
Lông đền phẳng mạ Cr6 trắng xanh M8x15.5x1.6
平ワッシャー ISO M8x15.5x1.6 ユニクロ
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
12500
PWF26081716
Lông đền phẳng mạ Cr3 M8x17x1.6
平ワッシャー ISO M8x17x1.6 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 599 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 599 VNĐ
1 hộp: 1000
1 bịch: 100
19475
PWT00102120
Lông đền phẳng inox M10x21x2.0
平ワッシャー ISO 輸入 M10x21x2.0 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,133 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,133 VNĐ
1 hộp: 800
1 bịch: 50
450
PWF26102120
Lông đền phẳng mạ Cr3 M10x21x2.0
平ワッシャー ISO M10x21x2.0 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,237 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,237 VNĐ
1 hộp: 500
1 bịch: 50
7200
PWT00122425
Lông đền phẳng inox M12x24x2.5
平ワッシャー ISO 輸入 M12x24x2.5 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 2,072 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 2,072 VNĐ
1 hộp: 400
1 bịch: 20
800
PWF02122125
Lông đền phẳng mạ Cr6 trắng xanh M12x21x2.5
平ワッシャー ISO 輸入 M12x21x2.5 ユニクロ
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
19090
PWF26122425
Lông đền phẳng mạ Cr3 M12x24x2.5
平ワッシャー ISO M12x24x2.5 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,392 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,392 VNĐ
1 hộp: 300
1 bịch: 20
4970
PWF26152825
Lông đền phẳng mạ Cr3 M15x28x2.5
平ワッシャー ISO M15x28x2.5 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 2,181 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 2,181 VNĐ
1 hộp: 300
1 bịch: 20
600
PWT00163030
Lông đền phẳng inox M16x30x3.0
平ワッシャー ISO 輸入 M16x30x3.0 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 3,370 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 3,370 VNĐ
1 hộp: 300
1 bịch: 20
165
PWF26163030
Lông đền phẳng mạ Cr3 M17x30x3.0
平ワッシャー ISO M17x30x3.0 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 3,035 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 3,035 VNĐ
1 hộp: 250
1 bịch: 20
466
PWT00203730
Lông đền phẳng inox M20x37x3.0
平ワッシャー ISO 輸入 M20x37x3.0 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 6,046 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 6,046 VNĐ
1 hộp: 150
1 bịch: 20
300
PWF26203730
Lông đền phẳng mạ Cr3 M20x37x3.0
平ワッシャー ISO M20x37x3.0 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 3,861 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 3,861 VNĐ
1 hộp: 150
1 bịch: 20
300
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051