Vít bake
Vít bake

Vít bake 三角ドライバー

  • Mã danh mục ソケット。バルブ
  • Mã nhóm 特殊品
Share:
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
PDR0205075
Vít bake ∅5x75
三角ドライバー ∅5x75 #2
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: 079 845 7170