Vít đầu nồi P4
Vít đầu nồi P4

Vít đầu nồi P4 ナベビス (+) P=4

  • Mã danh mục 小ねじ
  • Mã nhóm セムス
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
MPP4F2602012
Vít đầu nồi P4 mạ Cr3 M2x12
ナベビス (+) P=4 M2x12 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
0
MPP4F2602008
Vít đầu nồi P4 mạ Cr3 M2x8
ナベビス (+) P=4 M2x8 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
0
MPP4F2602006
Vít đầu nồi P4 mạ Cr3 M2x6
ナベビス (+) P=4 M2x6 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
0
MPP4F2603065
Vít đầu nồi P4 mạ Cr3 M3x65
ナベビス (+) P=4 M3x65 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
1688
MPP4F2603012
Vít đầu nồi P4 mạ Cr3 M3x12
ナベビス (+) P=4 M3x12 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,138 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,138 VNĐ
1 hộp: 1000
1 bịch: 50
2000
MPP4F2604012
Vít đầu nồi P4 mạ Cr3 M4x12
ナベビス (+) P=4 M4x12 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 590 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 590 VNĐ
1 hộp: 1000
1 bịch: 50
1500
MPP4F2604060
Vít đầu nồi P4 mạ Cr3 M4x60
ナベビス (+) P=4 M4x60 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 2,549 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 2,549 VNĐ
1 hộp: 300
1 bịch: 50
0
MPP4F2604010
Vít đầu nồi P4 mạ Cr3 M4x10
ナベビス (+) P=4 M4x10 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 505 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 505 VNĐ
1 hộp: 1200
1 bịch: 50
2700
MPP4F2604016
Vít đầu nồi P4 mạ Cr3 M4x16
ナベビス (+) P=4 M4x16 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 684 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 684 VNĐ
1 hộp: 800
1 bịch: 50
800
MPP4T0004010
Vít đầu nồi P4 inox M4x10
ナベビス (+) P=4 M4x10 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
0
MPP42605015
Vít đầu nồi P4 mạ Ni M5x15
ナベビス (+) P=4 M5x15 ニッケル
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,237 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,237 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
480
MPP42605012
Vít đầu nồi P4 mạ Ni M5x12
ナベビス (+) P=4 M5x12 ニッケル
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,114 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,114 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
2600
MPP42605010
Vít đầu nồi P4 mạ Ni M5x10
ナベビス (+) P=4 M5x10 ニッケル
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,109 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,109 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
0
MPP42605008
Vít đầu nồi P4 mạ Ni M5x8
ナベビス (+) P=4 M5x8 ニッケル
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,161 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,161 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
1100
MPP4F2605012
Vít đầu nồi P4 mạ Cr3 M5x12
ナベビス (+) P=4 M5x12 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 873 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 873 VNĐ
1 hộp: 600
1 bịch: 50
400
MPP4T0005015
Vít đầu nồi P4 inox M5x15
ナベビス (+) P=4 M5x15 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
0
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051