Nút bịt ren chìm
Nút bịt ren chìm

Nút bịt ren chìm 沈みプラグ

  • Mã danh mục ソケット。バルブ
  • Mã nhóm プラグ
Share:
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
SP4T0010400
Nút bịt ren chìm nhuộm đen 1/4
沈みプラグ 黒染め 1/4
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
SP4T0010800
Nút bịt ren chìm SUS 1/8
沈みプラグ  1/8 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 11,824 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 11,824 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
SP402610400
Nút bịt ren chìm mạ Cr3 1/4
沈みプラグ  1/4 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 8,534 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 8,534 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
SP4T0030800
Nút bịt ren chìm SUS 3/8
沈みプラグ  3/8 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 25,776 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 25,776 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
SP4T00101600
Nút bịt ren chìm SUS 1/16
沈みプラグ  1/16 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
SP400001000
Nút bịt ren chìm mạ đen R1-11
沈みプラグ 黒染 (mosnic) R1-11
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: 079 845 7170